Polityka Prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Administrator zapewnia, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się z poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapewnia, iż podjęte zostały odpowiednie,  przewidziane prawem środki zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. 
 2. Administrator oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiednią ochronę przetwarzanych danych osobowych, a przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą,  uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 3. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod adresem  e-mail: kongres@frsi.org.pl

§ 2. Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności jest mowa o: 

1) Administratorze – rozumie się przez to Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą  pod adresem: ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych  organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki  zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048,  posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-242-41-91, 

2) Danych osobowych – dane osobowe uzyskane od Uczestników, m.in. imię, nazwisko, e-mail, telefon,  profile w mediach społecznościowych, dzięki którym możliwe jest określenie tożsamości w sposób  bezpośredni lub pośredni, 

3) Kongresie Bibliotek – cykliczne wydarzenie dedykowane przedstawicielom/kom bibliotek, a także  osobom współpracującym z bibliotekami (np. przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucji  publicznych, studentami i pracownikami naukowymi) organizowane przez Administratora. 

4) Oprogramowaniu – rozumie się przez to przeglądarki internetowe, z których może korzystać  Uczestnik, w celu korzystania z portalu; 

5) Plikach Cookies (tzw. ciasteczkach) – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w  szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Uczestnika i przeznaczone są do  usprawnienia korzystania ze stron internetowych Portalu, 

6) Przetwarzaniu danych osobowych – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych  na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub  niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie,  adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez  przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie,  ograniczanie, usuwanie;

7) Regulaminie Kongresu Bibliotek– rozumie się przez to dokument, który określa zasady rejestracji i  udziału w Kongresie, a także prawa i obowiązki Administratora oraz Uczestników; 

8) Rejestracji – rozumie się przez to proces zgłoszenia Uczestnika za pośrednictwem formularza  udostępnionego w bazie Freshmail (na portalu wydarzenia), a następnie na platformie Hopin; 

9) Portal – rozumie się przez to stronę internetową działającą pod adresem: http://kongresbibliotek.pl/; 

10) Urządzeniu – rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Uczestnik  uzyskuje dostęp do Portalu i platformy Hopin, a w szczególności: komputery klasy PC, laptopy, tablety,  smartphone’y; 

11) Uczestniku – rozumie się przez to osobę, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa  są świadczone usługi drogą elektroniczną oraz która uczestniczy w Kongresie.

 

§ 3. Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w związku ze zgłoszeniem oraz udziałem w Kongresie, świadczenia usług drogą elektroniczną na portalu Kongresu oraz w celach przesyłania informacji o działalności FRSI,, dochodzenia ewentualnych roszczeń, celach statystycznych w związku  z udziałem w Kongresie. Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
 2. Dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE  L119/1). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1). Podstawą prawną  przetwarzania danych będą odpowiednio: 
 3. Administrator przetwarza pozyskane od Uczestnika Dane osobowe w celu organizacji i przeprowadzenia Kongresu na podstawie akceptacji regulaminu oraz zgody do momentu jej cofnięcia oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora są przetwarzane do czasu  skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.  
 4. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu wzięcia udziału w Kongresie. Niepodanie danych uniemożliwia rejestrację na Kongres.
 5. Administrator przetwarza lub może przetwarzać następujące Dane osobowe Uczestnika, które Uczestnik podaje dobrowolnie podczas Rejestracji na Kongres:
  1) nazwisko i imię,
  2) profile w mediach społecznościowych,
  3) adres email (prywatny lub imienny służbowy) ,
  4) miejsce pracy,
  5) numer telefonu. 
 1. Zobowiązujemy się do stałego monitorowania i cyklicznego weryfikowania okresu przetwarzania Danych osobowych oraz do usuwania lub anonimizowania Danych osobowych zgodnie z oznaczonym okresem przetwarzania. 
 2. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. przez czas trwania Kongresu, przesyłania informacji o działalności administratora, w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, a także przez okres konieczny dla celów zabezpieczenia  ewentualnych roszczeń zgodnie z terminami przedawnień wynikającymi z obowiązujących przepisów. 
 1. Odbiorcami Danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków zawodowych, podmioty którym zlecone zostało wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty  przetwarzające). Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom prowadzącym księgowość na  zlecenie Administratora, podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z  organizacją i przebiegiem Kongresu np. organizacji zapewniającą transmisję online (Hopin Ltd of  Seedcamp Office, 5 Bonhill Street, Shoreditch, London, England, EC2A 4BX, ich polityka prywatności). 
 2. Z uwagi na wykorzystywanie rozwiązań IT tj. Google Suite oraz Hopin dostarczanych przez podmioty spoza Unii Europejskiej np. z Wielkiej Brytanii czy Kanady, Administrator może przekazywać Dane osobowe do Kanady, w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne.
 3. Administrator oświadcza że wykorzystuje narzędzia przeznaczone do analizy ruchu na Portalu,  takie jak Google Analytics oraz inne podobne. Dane, wykorzystywane są wyłącznie anonimowo w  celach związanych z badaniem ruchu internetowego na Portalu, w celach statystycznych, w  szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi na Portalu oraz ulepszaniem jego  zawartości.

§ 4. Pliki Cookies

 1. Administrator za pośrednictwem Portalu wykorzystuje Pliki Cookies. 
 2. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies:
  1) sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Uczestnika do  czasu wylogowania, opuszczenia z Portalu lub wyłączenia Oprogramowania;
  2) stałe – są to pliki przechowywane w Urządzeniu Uczestnika przez określony w parametrach  Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Uczestnika. 
 1. W ramach Portalu mogą być stosowane wszystkie lub niektóre z następujących rodzajów Plików Cookies:
  1) „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu,
  2) „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron  internetowych Portalu;
  3) „funkcjonalne”, które umożliwiają zachowanie wybranych przez Uczestnika ustawień i  personalizację interfejsu Uczestnika, np. poprzez język, rozmiar czcionki, wyglądu strony  internetowej;
  4) „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie Uczestnikowi treści reklamowych bardziej  dostosowanych do ich zainteresowań. 
 1. Pliki Cookies wymienione w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu wykorzystywane są w celu:
  1) dostosowania zawartości Portalu do preferencji Uczestnika oraz optymalizacji jego korzystania; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie Portalu na Urządzeniu Uczestnika, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji;
  2) tworzenie statystyk, które wspierają obserwację korzystania z Portalu przez Uczestników, co  wpływa na ulepszenie jego struktury i treści; 
 2. Stosowane na Portalu rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Uczestników korzystających z tej  strony.

§ 5. Prawa Uczestników

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz prawo do ich  poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich Danych  osobowych w każdym czasie. 
 2. W przypadku Przetwarzania Danych osobowych w oparciu o udzieloną zgodę, osobie której Dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail na adres: kongres@frsi.org.pl. Cofnięcie  zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania Danych osobowych, którego dokonano na  podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może uniemożliwić zapewnienie udziału  Uczestnika w Kongresie. 
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych osobowych, gdy  Uczestnik uzna, iż przetwarzanie Danych osobowych Uczestnika narusza przepisy dotyczące Danych  osobowych. Sprzeciw wnosi się do Prezesa Urzędu Danych osobowych. 
 4. W celu poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, usunięcia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych Uczestnik powinien przesłać żądanie na adres e-mail: kongres@frsi.org.pl 
 5. Uczestnik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego Urządzenia. W razie skorzystania z tej opcji korzystanie z Portalu będzie możliwe, z wyłączeniem niektórych funkcjonalności, które wymagają Plików Cookies. 
 6. Uczestnik Portalu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich  każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu Uczestnika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości  i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach Oprogramowania. 
 7. Uczestnik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce  internetowej, której używa.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Na Portalu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają  niezależnie od Administratora nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą  posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.  Część z tych stron została wymieniona powyżej. 
 2. Pytania i wątpliwości co do treści Polityki Prywatności można zgłaszać poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: kongres@frsi.org.pl
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
 4. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Użytkownicy będą informowani z wyprzedzeniem na  stronie głównej Portalu.

Zapisz się do newslettera

Zostaw maila, a będziesz wśród pierwszych osób,
które dowiedzą się o kolejnej edycji Kongresu!

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym dla celów związanych z rejestracją i uczestnictwem w Kongresie Bibliotek przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi zgoda. Kongres Bibliotek organizowany jest w ramach Programu Rozwoju Bibliotek 2021-2022. Podane przez Pana/Panią dane osobowe mogą być przekazywane partnerom Programu, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do rejestracji. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Dane osobowe otrzymane od Pana/Pani będą przechowywane do czasu osiągnięcia celów do jakich dane zostały zebrane lub do czasu cofnięcia udzielonej przez Pana/Panią zgody, o ile ich dłuższe przechowywanie i przetwarzanie nie jest wymagane przez przepisy prawa. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych Pana/Pani osobowych narusza przepisy dotyczące danych osobowych. Pozostałe informacje znajdują się w polityce prywatności.